fysioterapeuttinen
jalkaklinikka
- Tehdään selvää jalkaongelmistasi!

Janne Koponen

Fysioterapeutti

Manipulative physiotherapist, Maitland-concept ®

Janne Koponen Fysioterapeuttinen jalkaklinikka

Olen valmistunut fysioterapeutiksi (AMK) vuonna 2007. Lisäksi olen käynyt manuaaliseen terapiaan painottuvan Australialais-lähtöisen Maitland-konseptin mukaisen tuki- ja liikuntaelinfysioterapian jatkokoulutuksen 2011-2015.

Suomen Fysioterapeutit ry on nimittänyt minut Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian erikoisasiantuntijaksi.

”Erikoisasiantunti­jalta edellytetään vahvaa näyttöä toiminnasta erikoisalansa ke­hittäjänä, kouluttajana ja tiedon välittäjänä. Pelkästään opintojen tai pitkän työ­kokemuksen pe­rusteella nimikettä ei voida myöntää.”

– Suomen Fysioterapeutit ry

Vaikka jatkokoulutus antaakin hyvät eväät kaikkien kehon osien kuntouttamiselle, niin fysioterapiassa olen erikoistunut erityisesti alaraajaongelmiin. Jalkojen toimintaa paremmin ymmärtääkseni olen käynyt, ja jatkuvasti käyn, opiskelemassa täydennyskoulutuksissa. Luen aiheesta paljon vapaa-ajallani ja pyrin oppimaan lisää työni kautta. Lisäksi käyn itse kouluttamassa aiheesta. Kaiken kouluttautumisen ja lukemiseen jälkeen työ ja asiakkaat ovat kuitenkin lopulta se, mikä on opettanut ehdottomasti eniten. Ahaa-elämyksiä tulee edelleen joka viikko!

Asiakaskuntani koostuu lähes kaiken ikäisistä ihmisistä, poislukien aivan pienet lapset. Toisilla elämäntapa on vähemmän aktiivinen ja toiset taas liikkuvat paljon, joko harrastuksensa puolesta tai ammatikseen. Asiakkaat hakeutuvat vastaanotolle yleensä jonkin kiputilan tai toimintaa haittaavan vaivan vuoksi. Jokaisen ongelma ja tarina ovat omanlaisensa. Fysioterapia on ongelmanratkaisutyötä. Siinä onnistuminen edellyttää, että jokainen tilanne käsitellään yksilöllisesti. Paras lopputulos saavutetaan, kun ongelman selvittäminen perustuu huolelliselle tutkimiselle.

Johtoajatukseni on, että tuki- ja liikuntaelin vaivat, joissa ei ole taustalla parantumatonta sairautta tai toimintaa haittaavaa, pysyvää kudosvauriota, ovat aina hoidettavissa -pitää vain löytää oikeat keinot!

Fysioterapeutti

Fysioterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Toimintaa valvovat aluehallintovirastot, sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.

Lisätietoa: www.suomenfysioterapeutit.fi

Fysioterapeutin tutkinto kestää 3,5 vuotta ja suoritetaan ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakouluja Suomessa on useampia. Oman koulutukseni olen käynyt Laurean ammattikorkeakoulussa. Perustutkinnon jälkeen fysioterapeutti voi halutessaan kouluttautua useammalle erikoistumisalalle. Itse olen erikoistunut manuaaliseen terapiaan. Tätä varten olen käynyt IMTA:n organisoiman Maitland-conceptin® mukaisen erikoistumiskoulutuksen.

Perustutkinnon jälkeen fysioterapeutti voi halutessaan kouluttautua useammalle erikoistumisalalle. Itse olen erikoistunut manuaaliseen terapiaan. Tätä varten olen käynyt IMTA:n organisoiman Maitland-conceptin® mukaisen erikoistumiskoulutuksen.

Maitland-concept®

Ortopedinen manuaalinen terapia on tuki- ja liikuntaelinongelmien ratkaisemiseen keskittynyttä fysioterapiaa. Manuaalinen terapia sisältää tuki- ja liikuntaelinvaivojen tarkan ja analyyttisen tutkimisen, kliinisen päättelyn, manuaalisen terapian ja terapeuttisen harjoittelun. Tavoitteena on potilaan ongelman paraneminen ja sen uusiutumisen ehkäiseminen. Terapeuttinen harjoittelu sisältää potilaan ongelmaan liittyvien liikeharjoitteiden opetuksen ja liikuntaohjelmien ohjauksen. Harjoitteiden tarkoituksena on aktiivisten liikemallien optimoiminen ja potilaan tavoitteiden mukaisen toimintakyvyn saavuttaminen.

Maitland-concept® on maailmassa laajimmalle levinnyt manuaalisen terapian koulukunta. Se on peräisin Australiasta ja nimetty kehittäjänsä, Australialaisen fysioterapeutin, Geoffrey D. Maitlandin (1924-2010), mukaan. Maitland-conceptia pidetään modernin ortopedisen manuaalisen terapian kulmakivenä. Maitland-conceptin mukainen fysioterapia on hyvin asiakaskeskeistä. Pääpaino on asiakkaan tuki- ja liikuntaelinongelmien kartoittamisessa ja ratkaisussa. Tässä korostuu tietty ajattelutapa, jatkuva tilanteen arviointi ja manuaalisten hoitotekniikoiden hyödyntäminen.

Fysioterapian etenemistä ohjaa kliininen päättely ja jatkuva tilanteen arviointi. Ne ovat osa jokaista tutkimisen ja hoidon vaihetta. Kuntoutusjakson etenemistä tarkistetaan jatkuvasti uudelleen arvioinnin avulla. Näin varmistutaan siitä, että valitut hoitomenetelmät ovat toimivia. Kliinisellä päättelyllä pyritään siihen, että asiakkaan ongelman syyt ja siihen vaikuttavat tekijät saadaan selville. Jokaiselle suoritetulle hoitotekniikalle on oma syy ja tavoite, mitään ei tehdä turhaan. Pyritään tietämään mitä pitää tehdä, miten pitää tehdä ja milloin pitää tehdä. Tämä pätee sekä manuaalisiin hoitotekniikoihin, että lisäksi myös kokonaisvaltaisesti kuntoutukseen.

Perusteellisen haastattelun ja tutkimisen jälkeen alkava hoitojakso koostuu potilaan ohjaamisesta ja tarvittaessa manuaalisista hoidoista, jotka tukevat kuntoutumista. Ohjaus ja hoitotoimenpiteet valitaan sen mukaan, mikä on asiakkaan ongelman ratkaisun kannalta oleellista. Toimenpiteinä voivat olla manuaaliset hoitotekniikat, terapeuttinen harjoittelu, patofysiologisen tilanteen huomioiminen, tai tarvittaessa muun lääketieteen ammattilaisen konsultaatio.

Suomessa Maitland-koulutusta järjestetään Lahden Ammattikorkeakoulussa. Koulutus on jaettu tasoihin (level 1, level 2a, level 2b ja level 3). Koulutuskokonaisuus koostuu intensiiviviikoista, joista kertyy 55 opiskelupäivää, sekä taitojen käytännön soveltamisesta työelämässä, jonka suositeltu vähimmäismäärä koulutuksen aikana on 18 kuukautta. Koulutuksesta vastaa kansainvälinen Maitland-opettajien yhdistys, IMTA (International Maitland Teachers Association).

Lisätietoa: www.imta.ch

Jäsenyydet

Suomen Fysioterapeutit Oy
Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys
Suomen Alaraajafysioterapian Yhdistys
Suomen Jalkakirurginen Yhdistys
European Foot and Anckle Society
Suomen Urheilufysioterapeutit
Dance Health Finland
Laurea-AMK alumnit